טל': 04-6201867
 פקס: 04-6201608
 


  
 
התחברות לחברים

קלין קור
לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראל
לשכת רואי חשבון בישראל
איגוד המוסכים בישראל
לשכת עורכי הדין בישראל
לשכת סוכני ביטוח בישראל
מכון התקנים הישראלי
שירות התעסוקה הישראלי
משרד האנרגיה והמים

תכנון האחזקה של מערכות החשמל במפעלי תעשייה


להב
FacebookTwitter

הגנה על מתקן במתח גבוה בפני עומס יתר וזרם קצר

כללי

כלל זה מתייחס ללקוחות במתח גבוה המוזנים מרשת ספקית החשמל באמצעות מפסקי זרם אוטומטיים.מטרות ההגנות הן:
 1. הגנה בפני עומס יתר שעולה על גודל זרם החיבור של הלקוח לזמן מוגדר.
 2. הגנה בפני זרמי קצר במתקן הלקוח תוך אבטחת הסלקטיביות בין הגנות הלקוח ובין הגנות ספקית החשמל על קו המזין את הלקוח.

הגדרות

 • זרם החיבור I? – זרם באמפרים שעובר דרך מפסק הזרם הראשי של הצרכן, והוא שווה לזרם החיוב שסוכם בין הצרכן לבין ספקית החשמל.
 • ממסר וואט – מטרי – ממסר הגנה כווני בפני זליגה לאדמה הפועל בזווית אפס בין המתח וזרם הזליגה.
 • ממסר זליגה לאדמה – ממסר זרם מושהה המחובר במעגל המפסק הראשי באמצעות 3 שנאי זרם פאזיים או באמצעות שנאי זרם טבעתי.

אמצעי הגנה בפני עומס יתר וזרם קצר

1. הגנה בפני עומס יתר תבוצע באמצעות ממסרי זרם תרמיים, ראשוניים או משניים, המחוברים במעגל הזינה הראשי, בשתי פאזות לפחות ומכוונים להלן:

 • זרם הכוונון OVERLOAD – Io? של הממסרים יהיה זהה לגודל החיבור – IL
IoL = IL
 • הקבוע התרמי לא יעלה על σ =30’
הקבוע הניתוק תיבדק על ידי העמסת הממסר ממצב קר, בזרז קבוע השווה ל  - 1.25IL .הממסר יפעל בפרק זמן שאינו עולה על 30 דקות.

2. הגנה בפני זרם קצר ברשת המוארקת בקשיחות

א.     הגנה בפני זרמי קצר תלת פאזי ובפני קצר חד פאזי לאדמה תבוצע באמצעות ממסרים לזרם יתר המחוברים לשלושת הפאזות ומצוידים ביחידות הבאות:
 • יחידות זרם מושהית הפועלת לפי עקומת ניתוק Definite Time  או Inverse.
 • יחידת זרם קצר מיידית Instantaneous.
 • מצויד הממסר ביחידת זרם מושהית Inverse Time והיא עונה לפי עקומת הניתוק שלה לדרישות ההגנה המיידית בזרם קצר, אפשר לוותר על התקנת יחידה מיידית נוספת כנאמר לעיל בסעיף ב'.
שלושה ממסרים יפעלו לניתוק מפסק הזרם הראשי של הלקוח.
א.     לקוח המחובר לרשת באמצעות מפסק זרם אוטומטי ראשי וקיימת סבירות של הופעת תדירה של קצרים חד – פאזיים לאמה ברשת הפנימית שלו, כשערך זרם הקצר החד פאזי הינו נמוך בהרבה ביחס לזרם הקצר התלת פאזי, יידרש להתקין ממסר זליגה לאדמה.
ב.     קיים במתקן הלקוח לוח ראשי למתח גבוההמצוייד בתא כניסה ראשי ובמספר תאי יציאה המצוידים במפסקי זרם או במנתקי עומס משולבים עם נתיכים אפשר לוותר על היחידות המיידיות.
ג.       סוגי הממסרים וכוונתם יתואם עם מחלקת התפעול המחוזית ו/או עם מחלקת החשמל והאלקטרוניקה באגף התפעול.

3. הגנה בפני זרם קצר ברשת שאינה מוארקת בקשיחות

 1. הגנה בפני זרם קצר תלת פאזי תבוצע כמפורט למעלה.
 2. הגנה בפני זרם חד פאזי לאדמה תבוצע בהתאם לשיטת הארקה של הרשת כמפורט להלן:
  א. רשת המוארקת באמצעות סליל פטרסון.
  לקוח המחובר לרשת באמצעות מפסק זרם אוטומטי וקיימת סבירות של הופעת תדירה של קצרים פאזיים ברשת הפנימית שלו ידרש להתקין ממסר הגנה וואט מטרי ראשי.
  ב. רשת בפני זרם קצר חד פאזי לאדמה תושג בתנאים זהים לאלה המפורטים בסעיף א.

חיבור שנאי זרם ושנאי מתח המיועדים להגנת המתקן

 • שנאי זרם המיועדים להגנה בפני עומס יתר וזרם קצר יחוברו בטור עם מפסק הזרם הראשי, אחריו או לפניו מכיוון הזינה.
 • מצויד הלוח הראשי של הלקוח בשנאי מתח מותר לחברם לפני מפסק הזרם הראשי או אחריו או לפס הצבירה של הלוח.
 • הנתונים הטכניים של שנאי זרם ושנאי מתח כגון: רמת הבידוד, עמידה בזרמי יתר, תמסורת הזרמים והמתחים, הספק הליבות, דיוק המדידה, התאמת העומס המחובר להספק הליבות יתאמו לתקנים IEC.

אישורים ובדיקות

 1. אישור מוקדם
  בשלב האישור המוקדם יש לבדוק את קיום ההגנות.לצורך זה ימסרו לאגף התפעול נתונים אודות : זרם החיבור המאושר, סוגי ממסרי ההגנה, גודל וכמות השנאים, הספק המנועים הגדולים, הנתונים הטכניים של משני הזרם והמתח, נתונים על קו הזינה ועל הקווים הפנימיים של הלקוח.
  אגף התפעול יאשר את הנתונים ויאשר את שיטת ההגנה וימסור למחוז את כוונוני הממסרים.
   
 2. בדיקות וכיולים
בדיקות וכיולים יבוצעו כדלקמן:
 • לגבי ציוד המיתוג הראשי ע"י בודקי ספקית החשמל ו/או בודקים פרטיים
 • לגבי שאר הגנות במיתקן הלקוח ע"י בודקי הספקית או מכון התקנים .
 • אין לצייד את המפסק הראשי של הלקוח במערכת פיקוד לחיבור חוזר אלא לאחר תאום עם מחלקת התפעול של ספקית החשמל.
 • אין להשתמש בהגנה הראשית בממסרים שאינם מיועדים לשימוש במתקנים במתח גבוה.

אמצעי מיתוג ואבטחה לחיבור מתקני לקוחות לרשת מתח גבוה

מתקני מתח גבוה בחצרי הלקוחות יכללו רשת מתח גבוה וציוד במתח גבוה כגון :
 • תחנות מיתוג במתח גבוה
 • תחנות השנאה
 • רשתות עיליות או תת קרקעיות במתח גבוה.
מינהל תקין
יש להתאים את ציוד המיתוג הראשי לסוג המיתקן של הלקוח.אחרי מערכת המדידה של הספקית בכניסה למתקן ציוד מיתוג ראשי אשר יכול להיות :מנתק עומס, מנתק עומס משולב עם נתיכים, מפסק זרם .
חיבור הלקוח באמצעות מנתק עומס ראשי
 
התקנת מנתק עומס כאמצעי מיתוג ראשי מותרת בתנאים הבאים:
 • ההספק הנומינלי הכולל של השנאים אינו עולה על 1260 קווי"א ללא תלות בגודל ובמספר של השנאים.
 • קיימים בחצרי הלקוח קווים עיליים במתח גבוה, יהיה אורכם הכולל של כל הקטעים העיליים אחרי היציאה מהמנתק הראשי עד 200 מ' בלבד
 • המתקן אינו כולל יותר מתחנת מיתוג אחת
 • המיתקן אינו כולל מנועים במתח גבוה אלא עם כן הם מוגנים בפני זרמי קצר לאדמה.
חיבור הלקוח באמצעות מנתק משולב עם נתיכים ראשי
בתנאים הבאים מותר להתקין עומס משולב עם נתיכים:
 • המיתקן כולל שנאי אחד בלבד בהספק עד 1250 קווי"א
 • הנתיכים יבחרו כך שהם ינתקו את זרם הקצר בצד מתח הגבוה.בזמן שאינו עולה על 50 מילישניות,אך לא יפעלו בזרם התנעה (INRUSH)  של השנאי.
 • המנתק יצויד בממסרי הגנה בפני עומס יותר משניים על שתי פאזות כמפורט בכלל אשר לא יפעלו במקרה של קצר בצד מתח הגבוה.
חיבור הלקוח באמצעות מפסק זרם הראשי
בכל המקרים שאינם עונים על הדרישות למעלה יחובר מתקן הלקוח לרשת באמצעות מפסק זרם ראשי.ציוד המיתוג הראשי יהיה מדגם אשר אושר ע"י ספקית ויענה לדרישות המפורטות בכלל.מפסקי זרם הראשיים יצוידו במערכת הגנה מכוונת ראשונית או משנית בהתאם לנידרש.
התקנת עמוד עם מיכל מדידה
 1. מוזן הלקוח במתח גבוה מקור זינה עילי, יותקן עמוד ספקית החשמל עם מיכל המדידה בחצרי הלקוח, סמוך לגדר ההפרדה, בגבול השטח הציבורי.
 2. מותר במקרים מיוחדים ובכפוף לאישור מהנדס המחוז להתקין את העמוד עם מיכל המדידה בשטח הציבורי בצמוד לגדר הלקוח.
התקנת המנתק הראשי של הלקוח
 • המנתק הראשי יותקן בהתקנה פנימית בתוך לוח מתח גבוה או בהתקנה חיצונית על עמוד הלקוח סמוך ככל האפשר למערכת המדידה של ספקית החשמל.
 • מותקן מנתק הספקית בהתחלת קו הזינה והעמוד עם מיכל המדידה אינו מצויד במנתק הספקית, מותר להתקין את המנתק הראשי של הלקוח על עמוד זה שהוא מחובר אחרי מיכל המדידה.
 • במקרים חריגים ובאישור מהנדס המחוז להתקין את המנתק הראשי על העמוד עם מיכל המדידה גם אם מותקן עליו מנתק הספקית.
 • מותקן מנתק הלקוח על עמוד הספקית החשמל הוא יהיה מהדגם הנמצא בשימוש הספקית החשמל והוא יירכש ע"י הלקוח.התקנת המנתק ואחזקתו יהיו בידי הספקית, הכל על חשבון הלקוח.הפעלת המנתק מותרת ללקוח ולספקית החשמל כאחד.
התקנת המפסק הראשי של הלקוח
 
א. מפסק הזרם הראשי יותקן בהתקנה פנימית מתוך לוח מתח גבוה או בהתקנה חיצונית על עמוד הלקוח סמוך ככל אפשר למערכת המדידה.
ב. מותקן מפסק זרם קבוע בתוך לוח מתח גבוה ראשי הוא יחובר בטור מכיוון הזינה עם מנתק המותקן באותו לוח או בסמוך לו בתוך המבנה שבו נמצא הלוח האמור או על עמוד הרשת.

אמצעי קיצור והארקה
 • מוזן המתקן במתח גבוה באמצעות מנתק ראשי או באמצעות מפסק זרם ראשי, המותקנים בלוח מתח גבוה מדגם קונבנציונאלי, אין להתקין מנתק הארקה בצד הכניסה מרשת הספקית החשמל, אלא הדקי הארקה עבור מקצרים בלבד.
 • מוזן המיתקן במתח גבוה אך לוח מתח הגבוה הינו מדגם קומפקטי המצויד במנתק הארקה אשר מחובר בצד הכניסה ללוח ומטעמי בטיחות הקשורים למרחקים המוקטנים של הציוד הקומפקטי, לא ניתן לפרקו יש להתקין מנתק עומס נוסף המחובר בטור, לפני הכניסה ללוח קומפקטי.
 • מותקן מנתק הארקה בכניסה ללוח ראשי הוא יעמוד בפני זרם קצר בסגירה כנדרש לגבי המנתק הראשי (Rated Short Circuit Making Current).
הגנת ציוד המיתוג הראשי בפני ברקים
באזורי הארץ הנתונים לפעילות ברקים במשך 15 ימים בשנה ויותר יש להתקין מגני ברק, בהתאם להוראות הבאות:
 1. מחוברת רשת עילית של הלקוח לרשת עילית של הספקית באמצעות מנתק ראשי המותקן על העמוד אין הכרח בהתקנת מגני ברק על אותו עמוד.
 2. מחוברת רשת עילית או תת קרקעית של הלקוח לרשת עילית של הספקית באמצעות ציוד ראשי המותקן בלוח מתח גבוה ראשי והכניסה מרשת עילית נעשית ע"י כבל מתח גבוה.יותקנו מגני ברק על שלשת המופעים בצד הכניסה בתוך הלוח מתח גבוה.
 3. בכל המקרים שבהם אורך הכבל בכניסה עולה על 20 מטר, יש להתקין מגני ברק בשתי הקצוות של הכבל, כלומר בירידה מהרשת העילית של הספקית וגם בתוך הלוח מתח גבוה בצד הכניסה לציוד המיתוג הראשי.
 4. מחובר הלקוח ע"י מפסק זרם ראשי על עמוד הוא יוגן ע"י מגני ברק.
דרישות בטיחות
 • ציוד המיתוג הראשי של הלקוח יצויד במנעולים או בהתקני סגירה אחרים אשר ימנעו את הפעלת הציוד,אלא ע"י אנשים מורשים בלבד.
 • הלקוח יאפשר לספקית לצורך עבודות תפעול ברשת לנעול את הציוד הראשי למשך זמן ביצוע עבודות.
 • על תא הכניסה של לוחות מתח גבוה ראשיים מדגם קומפקטי המצוידים בכניסה במנתקי הארקה יש להתקין שלט אזהרה " אסור לסגור את מנתק הארקה תחת מתח! יש לפתוח קודם את המנתק המזין את הלוח"
 • על ידית המנתק המזין לוח קומפקטי המצויד בכניסה במנתק הארקה, יותקן שלט אזהרה "אסור לסגור את המנתק בעוד שמנתק הארקה בכניסה ללוח המוזן סגור יש לפתוח קודם את מנתק הארקה"
 • על ידית מנתק הארקה הראשי יותקן מנעול בנוסף למנעול השונה משאר המנעולים והוא צבוע אדום.


הוגש ע"י : אהרון ריבני
תאריך : 12/07/12
אין להעתיק חומר בשום צורה שהיא - אין להשתמש בשום תמונה ללא אישור בכתב | כל הזכויות שמורות לנקודת כוח 2012©
לייבסיטי - בניית אתרים